obchodní podmínky


Všeobecné obchodní podmínky

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky) se vztahují na smlouvy uzavřené prostřednictvím on-line obchodu e-andrie.cz umístěného na webovém rozhraní www.e-andrie.cz mezi společností COMERCE s.r.o.  jako prodávajícím a kupujícím.

Idenfikační údaje prodávajícího:      Název společnosti: COMERCE, s.r.o.
                                                               Sídlo: Štefánikova 238/27, Hodonín, 695 01
                                                               IČ: 63470349
                                                               DIČ: CZ63470349

 

Adresa pro doručování : Comerce s.r.o., Štefánikova 238/27, 695 01 Hodonín
Kontaktní mobil: 604 629 234
Kontaktní e-mail: info@e-andrie.cz

 

a)        Úvodní ustanovení

Prodávající se zavazuje kupní smlouvou dodat zboží uvedené v objednávce a kupující se zavazuje toto zboží převzít od doručovatele a zaplatit prodávajícímu kupní cenu uvedenou v objednávce. Kupní cena  zahrnuje cenu zboží a náklady spojené s doručením zboží. Vlastnické právo ke zboží nabývá kupující po zaplacení celé kupní ceny a po převzetí zboží.
V případě, že kupující je  fyzická osoba a zboží kupuje pro svou osobní spotřebu, jedná se o spotřebitelskou smlouvu a tím se na kupujícího vztahuje ochrana spotřebitele dle právních předpisů a těchto obchodních podmínek. V případě, že zboží kupuje podnikatel nejedná se o spotřebitelskou smlouvu.

b)      Právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím

Pravní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím vymezují zejména tyto  dokumenty a právní předpisy:   

tyto obchodní podmínky
podmínky užití webového rozhraní
podmínky a pokyny uvedené na webovém rozhraní
objednávka kupujícího a její přijetí a potvrzení prodávajícím
reklamační řád
zákon č.89/2012 Sb., občanský zákoník
zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele
 

Zasláním objednávky a potvrzením na webovém rozhraní kupující potvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil a že s nimi souhlasí.
Obsah obchodních podmínek prodávající má právo měnit, či doplňovat. Práva a povinnosti kupujícího se pak řídí vždy tím zněním obchodních podmínek, za jehož účinností vznikly.

c)        Prezentace zboží

Na webovém rozhraní je uveden seznam zboží, včetně popisu vlastností jednotlivých druhů zboží. U každého zboží je uvedena cena včetně veškerých daní, cel a poplatků za jeden kus. Prezentace zboží je informativního charakteru a nejedná se o návrh uzavření spotřebitelské smlouvy ve smyslu §1732 odst. 2  zákona č.89/2012 sb..

 

Objednání zboží

Kupující objednává zboží prostřednictvím webového rozhraní, telefonicky, e-mailem, nebo jiným způsobem. Objednávka musí obsahovat všechny informace potřebné k realizaci obchodu.
Ve formuláři je nutno uvést přesné označení objednávaného zboží, počet kusů, zvolený způsob platby, způsob doručení a kontaktní údaje kupujícího. Objednávku, která ještě nebyla potvrzena prodávajícím lze zrušit telefonicky nebo e-mailem. Všechny přijaté a potvrzené objednávky prodávajícím jsou pro kupujícího závazné a lze je zrušit pouze po vzájemné dohodě.

a) Kupní smlouva

Kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím je uzavřena doručením přijetí objednávky ze strany prodávajícího, potvrzení o přijetí objednávky bude kupujícímu zasláno na jeho e- mailovou adresu. Kupní smlouva se považuje za uzavřenou rovněž uhrazením celé kupní ceny kupujícím, nebo převzetím objednaného zboží kupujícím.   

Smlouva není uzavírána písemně s podpisy smluvních stran. Smlouva je tvořena těmito obchodními podmínkami, objednávkou kupujícího a její přijetí a potvrzení ze strany prodávajícího. Na žádost ji lze obdržet od prodávajícího v elektronické podobě e-mailem.     

b)  Cena  zboží

Celková cena dle uzavřené kupní smlouvy je tvořena cenou prezentovaného zboží na webovém rozhraní, cenou za balné objednaného zboží, cenou za dopravu a cenou za doručení. Cena zboží uvedená na webovém rozhraní je uvedena vždy za jeden kus. Tyto ceny zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na webovém rozhraní. Pokud cena uvedená na webovém rozhraní již není aktuální, je povinností prodávajícího kupujícímu toto oznámit.

 

Platební podmínky

Kupní cenu může kupující uhradit prodávajícímu bezhotovostně při zaslání zboží na dobírku, nebo bezhotovostně před dodáním zboží převodem na bankovní účet prodávajícího. Kupní cena je uhrazena v případě platby v hotovosti při převzetí a zaplacení zboží kupujícím doručovateli, v případě bezhotovostní platby připsáním platby na účet prodávajícího. Splatnost kupní ceny při bezhotovostní platbě je do pěti dnů od přijetí a potvrzení objednávky.

 

Dodací podmínky

Způsoby dodání zboží jsou uvedeny na webovém rozhraní. Konkrétní způsob dodání zboží určuje kupující, pokud tak neučiní, určuje jej prodávající. Náklady na dodání zboží závisí na velikosti a povaze zboží a na ceníku zvoleného doručovatele. Aktuální náklady na dodání zboží jsou uvedeny na webovém rozhraní. Cena uvedená v potvrzené objednávce je konečná a zahrnuje jak cenu zboží tak i veškeré náklady na realizaci objednávky kupujícího. Doba dodání závisí na dostupnosti zboží a na zvoleném způsobu dodání zboží. Dodáním zboží podle těchto obchodních podmínek se rozumí okamžik, kdy je kupujícím zboží převzato.

 

Odstoupení od kupní smlouvy

Kupující je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit v termínu do 14 dní od převzetí zboží bez uvedení důvodu a bez jakékoli sankce.

Odstoupení od smlouvy se smlouva od počátku ruší a je na ni nahlíženo jako by nebyla uzavřena.

Kupující je povinen odstoupení od smlouvy zaslat e-mailem nebo písemně na adresu prodávajícího s identifikačními  údaji o smlouvě ( číslo objednávky, seznam vráceného zboží, dodací list příp. faktura).

Zboží je povinen kupující vrátit do 14 dnů od odstoupení od smlouvy na doručovací adresu prodávajícího.

Kupující je povinen vrátit zboží nepoškozené, nejlépe v původním obalu, bez známek běžného užívání.

Zaslání vráceného zboží na dobírku není možné.

Prodávající je povinen vrátit peníze kupujícímu v zákoné lhůtě do 30 dnů od odstoupení od smlouvy.

Není povinnen peníze vrátit, poud v této lhůtě nebude kupujícím vráceno zboží.

Odstoupí-li kupující platně od smlouvy, je prodávající povinen vrátit kupujícímu zaplacenou kupní cenu sníženou o skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží.

Peníze vrátí prodávající kupujícímu dle jeho požadavku v hotovosti poštovní poukázkou nebo bezhotovostně na uvedený účet.

Odstoupení od smlouvy prodávajícím lze v případech, kdy došlo technickou chybou na webovém rozhraní k uvedení zcela zjevně chybné ceny zboží, zboží není již z objektivních příčin dodat.

O odstoupení od smlouvy je prodávající kupujícího neprodleně informovat.

Odstoupení od smlouvy prodávajícím je účinné v okamžiku, kdy bylo doručeno kupujícímu.

 

Záruka na zakoupené zboží

Prodávající odpovídá za vady zboží, které se vyskytnou po převzetí zboží vzáruční době 24 měsíců, nestanoví-li výrobce jinak.

Zaruční doba počíná běžet ode dne převzetí zboží kupujícím.

Dochází -li k výměně zboží, záruční doba se nestaví.

Od data dodání nového zboží běží nová záruční doba.

Záruka se nevztahuje na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým či neobvyklým užíváním, neodborným zacházením za podmínek, které jsou v rozporu s pokyny výrobce, nebo prodávajícího.                 

 

Závěrečná ustanovení

a) K prodeji zboží je prodávající oprávněn na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Kontrolu dodržování právních předpisů týkajících se technických požadavků na zboží a bezpečnost zboží provádí česká obchodní inspekce  (http://www.coi.cz/). Česká obchodní inspekce provádí též kontrolu dodržování předpisů na ochranu spotřebitele.
 
b) Případné stížnosti ze strany kupujícího vyřizuje prodávající prostřednictvím svého kontaktního e-mailu. Dále kupující má právo obratit se na Českou obchodní inspekci .


V případě vzniku sporu mezi prodávajícím a kupujícím jenž se nepodaří vyřešit vzájemnou dmluvou, má právo kupující obrátit se s tímto sporem na Českou obchodní inspekci (http://www.coi.cz/) za účelem mimosoudního řešení spotřebitelského sporu.


V případě, že je některé ustanovení těchto podmínek neplatné, neúčinné nebo nepoužitelné (nebo se takovým stane), použije se namísto něj ustanovení, které se svým smyslem nejvíce blíží neplatnému, neúčinnému nebo nepoužitelnému ustanovení. Neplatnost, neúčinnost nebo nepoužitelnost neruší platnost ostatních ustanovení těchto podmínek. Měnit či doplňovat smlouvu (včetně těchto obchodních podmínek) lze pouze písemnou formou.

Tyto obchodní podmínky jsou platné od 01.ledna 2017              

PŘIHLÁŠENÍ

KOŠÍK

Košík je prázdný

DOTAZY